I. Scházíme se

I. Scházíme se

Scházíme se - společenství církve a svátost křtu

První část přípravy se skládá z pěti setkání a obsahuje jedno setkání pouze rodičů, dvě setkání rodičů a dětí v kostele a dvě setkání dětí na faře. Jejich pořadí lze je naplánovat tak, jak to farnosti nejlépe vyhovuje.

 

datum

téma

skupina

dopis

pracovní list

3. 10. v 18.45 - fara

Pozvání ke stolu

jen rodiče

pozvánka

x

11. 10. v 18.15 - kostel

Scházíme se na jednom místě

rodiče a všechny děti

dopis „Scházíme se na
jednom místě"

x

úterý 17. 10. fara 18.00
středa 18. 10. fara 18.00

Scházíme se

jen děti

dopis „Scházíme se"

ano

úterý 24. 10. fara 18.00
středa 25. 10. fara 18.00

Já jsem Světlo světa

jen děti

dopis „Já jsem Světlo světa"

ano

7. 11. v 18.15 - kostel

Připomínáme si křest

rodiče a všechny děti

dopis „Připomínáme si křest"

ano

 

 

Témata této části přípravy podporují dvě hlavní kompetence.

     Prvním cílem, ke kterému příprava směřuje, je rozvíjení vztahů mezi dětmi a vztahů ve společenství.

     Společenství, které nemá být uniformní, se skládá z jedinečných osobností. Předpokladem otevřeného a důvěry hodného společenství je otevřenost a důvěryhodnost jednotlivce, a proto je třeba nejprve pomoci dětem, aby dokázaly být samy sebou. V dětech nemá převážit strnulost, obava z hodnocení a ochromenost autoritou, ale tichá, otevřená, soustředěná a naslouchající připravenost k setkání. Být sám sebou je základ schopnosti být s druhým, být ve společenství a mít z něho radost. Podporováním této dispozice se děje důležitá a nezanedbatelná věc. Setkání je nejprve prožíváno ve vztahu k sobě, pak ve vztahu k druhým, aby nakonec bylo prohloubeno a dovršeno v setkání s Kristem.
     Příprava ke svátostem by měla k setkání s Kristem a k prožívání společenství v jeho lásce vést, a to nelze bez druhých, bez církve a bez přijetí svátosti křtu. Křest je předpokladem pro přijetí svátosti smíření a eucharistie a setkáním, které je zaměřené na jeho připomínku, tato část přípravy také končí.

Slavnostní svaté přijímání Velké Bílovice 2023

     Druhým cílem, ke kterému příprava směřuje, je prohloubit dětem vědomí, že přijaly svátost křtu a že mohou žít svůj život v síle křestní milosti.

     Jednotlivá setkání jsou věnována důležitým znamením, která křest doprovázejí. Dítě opakovaně uslyší křestní jméno, ujistí se, že má své místo u stolu, že na tomto místě není samo ale se svými rodiči a kamarády a že středem tohoto společenství je Kristus — Světlo světa. Přesvědčí se také, že jeho místo je označené čistou bílou plochou, znamením života v plnosti, kterou mu Kristus svou smrtí a vzkříšením daroval, když omyl a osvobodil jeho život od všeho, co jej špiní a svazuje. Nejedná se o intelektuální uchopení účinků a průběhu udělování svátosti křtu, ale o to umožnit dětem prožít začlenění do společenství křesťanů, ve kterém je jim dobře a kde mohou prožívat svou víru a sdílet se.

     Spojíme-li oba rozměry první části přípravy, zjistíme, že spolu neoddělitelně souvisí. Snažíme se podpořit a rozvíjet vztahy ve společenství, které se schází u oltáře tak, aby nebyly založeny jen na osobních sympatiích, ale aby byly prohloubeny až ke skutečnosti křtu. Kristus je ten, který nás spojuje.

     V rámci této části přípravy se děti začínají také systematicky uvádět do liturgie mše svaté. Seznamují se s liturgickým prostorem, oltářem a gestem znamení kříže.